Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 Informacje o sprzedawcy

Nazwa działalności: Sarah Magdalena Matkowska

Adres działalności: ul. Wspólna 1, 55-040 Kuklice (gmina Kobierzyce)

NIP: 8961246568

REGON: 020564320

§2 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego/zamówienia dostępnego na stronie internetowej wydarzenia.sarah-kuklice.com.
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, jeżeli dane podane przez użytkownika są niekompletne, nieprawdziwe lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia drugiej stronie.

§3 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres działalności podany w §1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sarah-kuklice.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku gdyby rozpatrzenie reklamacji wymagało dłuższego czasu, Usługodawca zobowiązuje się poinformować o tym fakcie reklamującego, podając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail podany przez reklamującego lub w inny sposób wskazany przez reklamującego.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty ich ogłoszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.